ή
Πλοηγηθείτε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πλοήγηση ανά βαθμίδα
ΒΑΘΜΙΔΑ
Πλοήγηση ανά θεματική περιοχή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πλοήγηση ανά συλλογή
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Φίλτρα
ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
ή

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έχετε υλοποιήσει με τους μαθητές σας μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ή διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, αξιοποιεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και η οποία αξίζει να δημοσιοποιηθεί και να διαμοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία;

Αν ναι, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δράσης «Συμμετέχω» του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον Διαγωνισμό έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού εδώ.

| ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ; ΑΡΧΗ  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / Ανοιχτες εκπαιδευτικες ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (Photodentro Open Educational Practices) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep.

Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών που προτείνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν κυρίως σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και σε καινοτόμες με πρόσθετη παιδαγωγική αξία διδακτικές παρεμβάσεις και δράσεις σε συγκριμένα γνωστικά πεδία ή σε διαθεματικά πεδία, όπως αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Όλες οι Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»

Δείτε τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο / Ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές»

Δείτε τον 1ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
«Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία»
που διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
SAME WORLD

Κλιματική Αλλαγή | Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη | Περιβαλλοντική Μετανάστευση

ΝΕΑ Η προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό έληξε.
Δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.


Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική;

Μία καλή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική είναι μια διδακτική πρακτική που έχει πραγματοποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και η οποία αξίζει να διαμοιραστεί, καθώς μεταφέρει μια επιτυχημένη διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία. Χαρακτηρίζεται ως 'Ανοικτή' όταν βασίζεται στην αξιοποίηση ανοιχτών (διαθέσιμων ελεύθερα) εκπαιδευτικών πόρων (Open Educational Resources - OER) ή/και όταν αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία διαμοιράζεται ελεύθερα για αξιοποίηση από άλλους, με στόχο την απρόσκοπτη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης.

Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου;

Μια καλή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αξιοποιεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Η παιδαγωγική καινοτομία και η καινοτομία ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες ή τη μεθοδολογία αποτελούν βασικά στοιχεία για μια στοχευόμενη πρόσθετη παιδαγωγική αξία μίας πρακτικής και τον χαρακτηρισμό της ως βέλτιστη. Ο αντίκτυπος της πραγματοποίησης μιας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής θα πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί/αποτιμηθεί σε επίπεδο μαθητών, συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ή στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι είναι μία καλή ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη;

Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη έχει καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας διδακτικές στρατηγικές που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα, καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, ικανότητα δράσης και ικανότητα διασαφήνισης αξιών και προωθεί την έννοια της αειφορίας, εστιάζοντας σε κρίσιμες διαστάσεις της, όπως η αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε τοπικές και παγκόσμιες πτυχές του θέματος και η διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών των ζητημάτων της αειφορίας, ενώ έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους μαθητές, στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Για την υποβολή μίας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» θα πρέπει να γίνετε μέλος του Αποθετηρίου.

Σε πρώτη φάση, μέλη του αποθετηρίου μπορούν να γίνουν οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων) που είναι κάτοχοι λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδεθούν στο Αποθετήριο με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους δημόσιο προφίλ, έτσι ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.

Στη συνέχεια, αφού γίνει η πιστοποίηση του χρήστη, ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο αποθετήριο με χρήση του λογαριασμού του στο ΠΣΔ, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων του ΠΣΔ είναι το όνομα και το επώνυμό του.


Τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσω για να υποβάλω μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική;

Μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία:
α. Αντιπροσωπευτικό εικονίδιο (thumbnail): Επιλέγεται μια εικόνα που θα αποτελέσει το thumbnail της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Η εικόνα συνιστάται: α) να είναι τετράγωνη, β) να έχει ελάχιστη διάσταση 500px, γ) το όνομα του αρχείου να περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες, δ) ο τύπος του αρχείου να είναι jpg, jpeg, png ή gif.

β. Περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής (αρχείο pdf) – (Υποχρεωτικό) Περιγράφεται η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση, τεχνική, ή μεθοδολογία, το πλαίσιο στο οποίο υλοποιήθηκε, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που είχε, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης και προσαρμογής της ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίησή της και από άλλους εκπαιδευτικούς, σε παρόμοιο ή διαφορετικό πλαίσιο. Η περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που παρέχεται ανάλογα με την συλλογή (Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ή Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη) όπου ανήκει (συμπλήρωση του αντίστοιχου αρχείου και μετατροπή του σε pdf).

γ. Παρουσίαση της εκπαιδευτικής πρακτικής (αρχείο .ppt) – (Συνιστώμενο) Πρόκειται για αρχείο παρουσίασης της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής.

Για τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην συλλογή «Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» παρέχεται σχετικό πρότυπο.

δ. Συνοδευτικό – Υποστηρικτικό υλικό (.zip) – (Προαιρετικό) Άλλο συνοδευτικό / υποστηρικτικό υλικό, όπως κείμενο, βίντεο, ηχητικά αρχεία, κλπ τα οποία κρίνονται σημαντικά για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της πρακτικής. Κατατίθενται ως ένα σε αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή (.zip).

Αφού συνδεθείτε στο «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» επιλέξτε αρχικά την συλλογή στην οποία εντάσσεται η Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική και αναρτήστε τα αντίστοιχα αρχεία. Στη συνέχεια, καλείστε να συμπληρώσετε συγκεκριμένα πεδία περιγραφής της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής, με στόχο την εύκολη αναζήτησή της. Περιλαμβάνονται: τίτλος, λέξεις κλειδιά, σύντομη περιγραφή της Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πρακτικής, διάρκεια, θεματική περιοχή και θεματική ενότητα, εκπαιδευτική βαθμίδα και τάξη.