Τα Αλκάνια

Τα αλκάνια είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες και η κύρια χρήση τους είναι σαν καύσιμα.
Μπορείς να περιστρέψεις τα προσομοιώματα των μορίων χρησιμοποιώντας το ποντίκι σου.

Όνομα Μοριακός Τύπος Συντακτικός Τύπος Προσομοίωμα
Μεθάνιο CH4 Μεθάνιο
Αιθάνιο C2H6 Αιθάνιο
Προπάνιο C3H8 Προπάνιο

Αλκάνια

 

QRC Κάρτα γρήγορης αναφοράς Αλκανίων.