Τα Αλκένια

Τα αλκένια είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό και η κύρια χρήση τους είναι στην παραγωγή των πλαστικών με τη διαδικασία του πολυμερισμού.
Μπορείς να περιστρέψεις τα προσομοιώματα των μορίων χρησιμοποιώντας το ποντίκι σου.

Όνομα Μοριακός Τύπος Συντακτικός Τύπος Προσομοίωμα
Αιθένιο C2H4 Μεθάνιο
Προπένιο C3H6 Αιθάνιο

Αλκένια

QRC Κάρτα γρήγορης αναφοράς Αλκενίων.